Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Obchodné podmienky predstavujú súbor oprávnení a obmedzení, ktoré musí každá strana dohody dodržiavať.

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len "ZP") upravujú vzťahy medzi klientom a záujemcom o osobné alebo online konzultácie, terapeutické sedenia alebo kurzy/semináre/prednášky/workshopy (ďalej len "konzultácie/kurzy" a "klient") a jeho poskytovateľom.

Klient podaním prihlášky na kurz alebo vyplnením objednávky konzultácie/terapie potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na ZP je klient pred vlastným podaním prihlášky/objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Podaním prihlášky/vyplnením objednávky prejavuje záujemca svoju slobodnú vôľu zúčastniť sa konzultácie/kurzu usporiadaného poskytovateľom v termíne a za cenu stanovenú pre danú konzultáciu/kurz. 

Poskytovateľ

Ing. Irena Ritomská - sine cura, Jašíkova 16, 821 03 Bratislava. 


Klient

Klientom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní prihlášku alebo objednávku na konzultáciu/kurz a uvedie v nej údaje potrebné k vystaveniu daňového dokladu.


II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Poskytovateľ prehlasuje, že všetky údaje o klientovi, ktoré boli uvedené v prihláške / objednávke alebo zmluve, sú dôverné, budú použité len k semináru / konzultácii a nebudú žiadnym spôsobom zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod.

Tieto údaje, ktoré klient dá k dispozícii poskytovateľovi, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Klient dáva súhlasom s týmito ZP, ktorý vyjadrí podaním prihlášky/objednávky, poskytovateľovi svoj súhlas k zhromažďovaní a spracovávaní týchto údajov pre účely kurzu/konzultácie a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Záujemca má právo údaje, ktoré poskytol kedykoľvek aktualizovať a má tiež ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

III. Cena predmetu plnenia

Poskytovateľ je povinný na svojich webových stránkach www.mojaterapeutka.sk zverejňovať vždy len aktuálne a platné ceny, uvedené vrátane DPH. Poskytovateľ nie je platcom DPH. Všetky ceny sú zmluvné.

Úhradou zálohy alebo plnej ceny platnej pre konzultácie / kurzy sa považuje zmluva o absolvovaní konzultácie / kurzu medzi poskytovateľom a klientom za uzavretú. Cena predmetu plnenia je platná počas celej doby jeho priebehu a poskytovateľ nemá právo ju v priebehu plnenia meniť.

Poskytovateľ má právo stanoviť individuálne zľavy pre konkrétne skupiny záujemcov, avšak záujemcovia o tieto zľavy sú povinní poskytovateľovi predložiť vierohodný dokument preukazujúci oprávnenie zaradiť záujemcu do danej skupiny napr. - študenti - výkaz o štúdiu (index) certifikovaní odborníci, poradcovia a pod. - platné osvedčenie o kvalifikácii, manželia - sobášny list a pod. Bez preukázania sa uvedenými dokladmi si poskytovateľ vyhradzuje právo požadovať úhradu plnej ceny za predmet plnenia a to aj dodatočne, v prípade, ak zistí, že záujemca zaslal nerelevantný doklad o svojej príslušnosti k danej skupine, ktorej poskytovateľ poskytol zľavu z plnej ceny za predmet plnenia.

Cena uzavretého firemného seminára môže byť taktiež individuálne upravená na základe jednania a zmluvnej dohody medzi záujemcom - právnickou osobou (firmou) a poskytovateľom.

IV. Objednávanie predmetu plnenia

Poskytovateľ bude brať ohľad a zaraďovať do zoznamu záujemcov o predmet plnenia výlučne tých záujemcov, ktorí zrealizujú prihlásenie/objednávku cestou úplne a správne vyplnenej prihlášky/objednávky na webových stránkach www.psychologicka.eu, www.manzelska-poradna.eu.sk, www.2therapy.sro.sk, www.workshopy.eu.

Za právoplatného účastníka predmetu plnenia bude považovaný len ten klient/záujemca, ktorý uhradí bankovým prevodom alebo platbou cez platobnú bránu plnú cenu stanovenú za predmet plnenia najneskôr do 3 dní pred zrealizovaním služby (poradenstvo, terapia) a do 14 dní pri odbornom, verejnom, online vzdelávaní na bankový účet poskytovateľa uvedený v týchto ZP v čl. VI.

V. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

V. I. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky pri službách (konzultácie, terapie)

 • Záujemca má právo odstúpiť od objednávky predmetu plnenia pred jeho zahájením. V prípade objednaných služieb je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne poskytovateľovi a to najneskôr 1 pracovný deň vopred do 8.00 hod rannej. Bez písomného oznámenia záujemcu, potvrdeného poskytovateľom, bude záujemca aj naďalej považovaný za účastníka predmetu plnenia.
 • Ak odstúpi záujemca, ktorý už realizoval plnú úhradu, v termíne viac ako 2 dní pred zahájením plnenia, zaplatená čiastka je vratná po odpočítaní 5 % administratívneho poplatku.
 • Ak odstúpi záujemca v termíne 1 pracovný deň pred zahájením plnenia (od 8.00 ráno) alebo sa nedostaví (osobne/online), je poskytovateľ oprávnený účtovať storno poplatok ako náhradu za stratu času vo výške 100% sumy objednanej služby.
 • V prípade, že záujemca zaháji svoju účasť na predmete plnenia a z akéhokoľvek dôvodu túto nedokončí alebo sa nedostaví na objednanú aktivitu, nenáleží mu žiadna finančná kompenzácia.
 • V prípade zrušenia predmetu plnenia poskytovateľom, náleží záujemcom, ktorí už previedli úhradu na účet poskytovateľom finančná kompenzácia v plnom rozsahu úhrady. Finančná čiastka bude poskytovateľom poukázaná automaticky na účet, z ktorého bola realizovaná primárna úhrada.
 • V prípade prekročenia času konzultácie je každých započatých 30 minút spoplatnených sumou 25 eur.

V. II. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky pri vzdelávacích aktivitách (workshopy, kurzy, semináre)

 • Záujemca má právo odstúpiť od objednávky predmetu plnenia pred jeho zahájením, ako aj v jeho priebehu. V obidvoch prípadoch je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne poskytovateľovi. Bez písomného oznámenia záujemcu, potvrdeného poskytovateľom, bude záujemca aj naďalej považovaný za účastníka predmetu plnenia.
 • Ak odstúpi záujemca, ktorý už realizoval plnú úhradu, v termíne viac ako 14 dní pred zahájením plnenia, zaplatená čiastka je vratná po odpočítaní 10 % administratívneho poplatku.
 • Ak odstúpi záujemca v termíne od 10 - 14 dní pred zahájením plnenia, je poskytovateľ oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 30% sumy uhradenej záujemcom.
 • Pri odstúpení záujemcu v termíne menej ako 10 dní (pri odbornom vzdelávaní) a 5 dní (pri verejných kurzoch, seminároch, workshopoch a lekciách vzdelávacích alebo relaxačných aktivitách aktivity) pred zahájením plnenia, je poskytovateľ oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 80% sumy uhradenej záujemcom.
 • V prípade, že záujemca zaháji svoju účasť na predmetu plnenia a z akéhokoľvek dôvodu túto nedokončí alebo sa nedostaví na vzdelávaciu aktivitu, nenáleží mu žiadna finančná kompenzácia.
 • V prípade zrušenia kurzu poskytovateľom, náleží záujemcom, ktorí už previedli úhradu na účet poskytovateľom finančná kompenzácia v plnom rozsahu úhrady. Poskytovateľom bude táto čiastka poukázaná automaticky na účet, z ktorého bola realizovaná primárna úhrada.

VI. Platobné podmienky

Záujemca uhradí čiastku za predmet plnenia, platnú v deň zaslania prihlášky na bankový účet poskytovateľa vedený u Fio bank, č.ú. 2000747621/8330 (EUR v Slovenskej republike), 2000747621/2010 (CZK v Českej republike), IBAN: SK2683300000002000747621 SWIFT/BIC: FIOZSKXXX, v termínoch uvedených v týchto ZP, čl. IV.

V prípade odstúpenia od objednávky záujemcom, bude mu pri splnení podmienok uvedených v týchto ZP, čl. V., vrátená adekvátna finančná čiastka na účet, ktorý uvedie vo svojom písomnom odstúpení od objednávky. Ak záujemca neuvedie v tomto dokumente číslo účtu, na ktorý chce poukázať adekvátnu finančnú čiastku, bude mu táto poskytovateľom poukázaná automaticky na účet, z ktorého bola realizovaná primárna úhrada.

VII. Záverečné ustanovenia

V prípade, že počet prihlásených záujemcov nedosiahne minimálny počet, stanovený poskytovateľom, vyhradzuje si poskytovateľ právo kurz zrušiť za podmienok uvedených v čl. V týchto ZP.

Pri naplnení kapacity kurzu sú prihlásení do kurzu zaraďovaní podľa poradia v evidencii prihlásených. Neskoršie prihláseným je pri naplnení kurzu ponúknutý náhradný termín. Ak prihlásený neuhradí cenu kurzu do termínu splatnosti, stráca poradové číslo a v prípade naplnenia kurzu nemusí byť do kurzu prijatý.

Tieto Zmluvné podmienky sú platné od 25. februára 2015. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, avšak ich upravené znenie je povinný zverejniť na svojich webových stránkach najneskôr 21 dní pred ich vstúpením v platnosť.